ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tieto podmienky používania upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou RegMedia s.r.o., so sídlom Veľká Lehota 529, 966 41 Veľká Lehota, Slovenská republika, IČ: 45593914 (ďalej len „poskytovateľ“) a ďalšími osobami, používateľmi služieb tejto webovej stránky (ďalej len „používateľ“), ktoré vznikajú zo zmlúv o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“) uzatváraných prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa umiestnenej na internetovej adrese www.matchpoint.sk (ďalej len „webová stránka“), prípadne prostredníctvom siete Facebook. Ďalej upravujú práva a povinnosti pri využívaní služby webovej stránky a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

Znenie podmienok používania môže poskytovateľ meniť alebo dopĺňať. Zmeny nadobúdajú účinnosť od zverejnenia na webovej stránke.

Táto webová stránka nie je internetovým obchodom a nezodpovedá za správnosť poskytnutých údajov od partnerov, a to vrátane cien, popisov, veľkostí, dostupnosti či presnosti fotografií. Pred každým nákupom odporúčame skontrolovať údaje na stránkach obchodu, z ponuky ktorého informácie pochádzajú. Na všetky ponúkané produkty sa vzťahujú podmienky stanovené tretími stranami a poskytovateľ za ne nenesie zodpovednosť.

OBSAH ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Tieto podmienky riadia váš prístup k službám tejto webovej stránky a ich použitie a tvorí zákonnú dohodu medzi vami a poskytovateľom. Prístupom k tejto stránke a iným použitím týchto služieb potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi.

PODMIENKY SLUŽBY
Službu nemusí poskytovateľ poskytovať v prípade, že jej poskytovaniu bránia problémy na strane používateľa alebo na strane iných osôb. Službu tak nemusí poskytovateľ poskytovať najmä v prípade, kedy dôjde k výpadkom v dodávke elektrickej energie, výpadkom dátovej siete, iným poruchám spôsobenými tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.

Pri poskytovaní služby môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality služby.

VYUŽÍVANIE SLUŽBY
Prístup k službe je určený výhradne pre používateľov. Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa umožniť použitie služby tretím osobám.

Používateľ nesmie v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenia alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadenia poskytovateľa, bezpečnosť internetu či ďalších používateľov internetu.

Používateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera poskytovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná alebo vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takej činnosti nápomocný tretej osobe. Používateľ najmä nesmie server poskytovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Používateľ berie na vedomie, že počítačové programy, ktoré tvoria webovú stránku, sú chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mu mohla alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či používať počítačové programy, k nim je vykonávateľom majetkových práv či používateľom poskytovateľ.

Poskytovateľ nie je vo vzťahu k používateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 53 a ods. 1 občianskeho zákonníka.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi vami a správcom, alebo pre vykonanie opatrenia správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie”).

Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom, či vykonanie opatrenia správcom pred uzavretím takejto zmluvy.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Užívateľ má možnosť udeliť nepodmienený súhlas so zasielaním informácií a obchodných oznámení zo strany poskytovateľa súvisiacich so službami na adresu užívateľa. Zároveň má možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Podrobné informácie o Zásadách spracovania osobných údajov a Zásadách používania cookies nájdete na príslušných stránkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok používania.

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY
Používateľ či iná osoba, ktorá využíva webovú stránku berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nie je oprávnený k použitiu textov, grafických diel či iných predmetov chránených autorským právom nachádzajúcich sa na webovej stránke.

Používateľ súhlasí s tým, že na webové stránky umiestni len obsah, ktorého je autorom alebo jeho autor poskytol užívateľovi súhlas k jeho sprístupneniu prostredníctvom webovej stránky. Používateľ prehlasuje, že umiestnením a sprístupnením takého obsahu nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské práva tretích osôb ani iné práva a nebudú porušené obecne záväzné právne predpisy.

Poskytovateľ nie je v rozsahu uvedenom v § 5 zákona č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačnou spoločnosťou a v súlade s týmto ustanovením, zodpovedný za činnosť používateľov.

Používateľ nie je oprávnený pri využívaní webovej stránky (servera) poskytovateľa používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej stránky alebo servera.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

Kontaktné údaje poskytovateľa: adresa: Veľká Lehota 529, 966 41 Veľká Lehota, Slovenská republika, e-mail: info@regmedia.sk.

Posledná aktualizácia dňa 11. 3. 2021